Strona główna » Regulamin

Regulamin

 1. Właścicielem oraz administratorem systemu rejestracji internetowej jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziemowita 1-9, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000039697, NIP 897-16-62-104, REGON: 932686869.
 2. Klient ma prawo do korzystania z rejestracji usług wymienionych w regulaminie za pośrednictwem strony internetowej www.ziemovita.pl
 3. Rejestracja poprzez system rejestracji internetowej jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. System rejestracji internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Podanie poprawnych danych osobowych podczas zakładania nowego konta jest niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkownika.
 5. Użytkownik w ramach swojego konta ma możliwość utworzenia subkont celem rejestracji osób niepełnoletnich oraz osób trzecich.
 6. W celu skorzystania z komputerowego systemu rejestracji – rezerwacji usług – niezbędne jest założenie konta wraz z loginem oraz hasłem dostępu wymyślonym przez użytkownika:
  • Login stanowi adres e-mail użytkownika.
  • Podczas rejestracji nowego użytkownika dany adres e-mail może być użyty tylko jednokrotnie.
  • Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do konta.
  • NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej.
  • Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, w tym 1 cyfra.
  • NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie danych logowania osobom trzecim.
  • Użytkownik ma możliwość odzyskania zapomnianego hasła poprzez formularz odzyskiwania hasła. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Po zalogowaniu się do internetowego systemu rejestracji użytkownik poprzez Panel Pacjenta ma możliwość:
  • Uzyskania podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt, wraz z informacją o terminie, godzinie i przebiegu płatności.
  • Uzyskania dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji.
  • Zmiany ustalonego wcześniej hasła.
  • Dodania subkonta celem rejestracji osoby niepełnoletniej.
 8. Administratorem danych osobowych jest NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita”. Placówka zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i polityką bezpieczeństwa informacji NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita”.
 9. NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 10. Dane podawane podczas Rejestracji mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w ramach realizacji powierzonych zadań, realizacji płatności i innych związanych z tym operacji księgowych.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim poza funkcjami koniecznymi do realizacji zlecenia.
 12. Dane podawane podczas Rejestracji mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Płatność za usługę jest realizowana za pośrednictwem portalu PAYU.pl lub osobiście. Proces rezerwacji i realizacji płatności muszą zostać zrealizowane podczas trwania jednej sesji przeglądarki. Regulamin płatności dostępny jest na stronie www.payu.pl
 14. Narzędzie rejestracji internetowej umożliwia rezerwację terminów z wyprzedzeniem.
 15. Warunkiem wykonania poprawnej rezerwacji (w ramach świadczeń komercyjnych) jest dokonanie płatności w ciągu 30 minut od momentu wyboru terminu świadczenia. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana (Nie dotyczy świadczeń w ramach NFZ).
 16. System rejestracji internetowej dopuszcza również możliwość rezerwacji bez wnoszenia opłaty (świadczenia w ramach NFZ). Warunkiem koniecznym do zrealizowania usługi komercyjnej jest wniesienie opłaty w siedzibie świadczeniodawcy (stanowisko rejestracyjne w placówce, w której odbędzie się umówiona wizyta) lub za pomocą serwisu PAYU.
 17. Po poprawnie zakończonym procesie rezerwacji, anulacji, płatności użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość informacyjną o przebiegu czynności wraz z ostateczną informacją potwierdzającą dokonanie rezerwacji (inne formy nie będą akceptowane min. zrzut ekranu z procesu rejestracji na stronie).
 18. Przed upływem 5 dni po dokonanej płatności możliwa jest zmiana terminu wizyty, jednak nie później niż na 3 dni przed pierwotnym terminem wizyty.
 19. Rezygnacja z zaplanowanej wizyty musi nastąpić z 3 dniowym wyprzedzeniem (tylko dni robocze). Po tym terminie rezygnacja oraz zwrot poniesionych kosztów nie będą możliwe.
 20. Zwrot poniesionej opłaty następuje na rachunek, z którego otrzymano płatność. Kwota zostanie pomniejszona o wysokość prowizji serwisu PAYU, za pomocą którego dokonano płatności.
 21. Jeśli wizyta nie odbędzie się z winy NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” prowizja serwisu PAYU nie będzie uwzględniona.
 22. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami poprzez kontakt drogą mailową na adres: info@ziemovita.pl lub pisemnie na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita”, ul. Ziemowita 1-9, 53-678 Wrocław. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko) oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 23. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 24. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli zostanie ona zgłoszona po upływie 30 dni roboczych od momentu pojawienia się przyczyny, która ją wywołała.
 25. Administrator w momencie zauważenia naruszenia regulaminu przez użytkownika ma prawo zablokować konto. Odblokowanie konta jest możliwe poprzez osobisty kontakt użytkownika z placówką NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” pok 228.
 26. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia własnego konta. W tym celu należy skontaktować się z placówka NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” pok. 228 lub telefonicznie (71) 784 90 86.
 27. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: info@ziemovita.pl
 28. NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie Rejestracji Internetowej www.ziemovita.pl
 29. NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. zapewnia dostęp do wyników badań diagnostycznych pacjenta w formie elektronicznej (wykonanych w NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. 53-678 Wrocław ul. Ziemowita 1-9) za pomocą portalu dostępnego na stronie internetowej www.ziemovita.pl zakładka „E-PORTAL DLA PACJENTA”.
 30. Warunkiem koniecznym do wglądu w wyniki badań diagnostycznych wykonanych w placówce NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. 53-678 Wrocław ul. Ziemowita 1-9 jest posiadanie karty pacjenta.
 31. Karta pacjenta o której mowa w pkt 30 wydawana jest osobiście pacjentowi po weryfikacji tożsamości w rejestracji w przychodni NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. 53-678 Wrocław ul. Ziemowita 1-9
 32. Pierwszorazowe wydanie Karty pacjenta o której mowa w pkt 30 dokonywane jest bezpłatnie a karta służy do wielokrotnego użycia w E-PORTALU DLA PACJENTA.
 33. Wyrobienie duplikatu karty (np. z powodu zniszczenia, zagubienia) jest dokonywane odpłatnie w cenie 20 zł brutto.
 34. Reklamacje dotyczące Kart pacjenta należy składać w siedzibie NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. 53-678 Wrocław ul. Ziemowita 1-9 lub mailowo info@ziemovita.pl