Strona główna » Deklaracja dostępności

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Strona internetowa przychodni zdrowia ZIEMO-VITA we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

W przypadku wystąpienia błędu i brakiem pełnej dostępności na prośbę interesanta, Przychodnia Ziemo-Vita dostosuje zgłaszaną stronę, ze względu na ciągłą chęć do uzyskania maksymalnej zgodności ze standardem WCAG 2.1

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Olejnik,  info@ziemovita.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7849086

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Ziemo-Vita we Wrocławiu:

 • Wydzielone miejsca postojowe dla OzN oznaczone jest zarówno poziomo jak i pionowo i znajduje się na wprost wejścia głównego do Przychodni;
 • Wejście główne do Przychodni posiada drzwi otwierane automatycznie oraz podjazd.
 • W Przychodni znajduje się winda z drzwiami automatycznymi i oznaczeniami brajlowskimi.
 • W Przychodni znajduje się system wywoławczy z numerkami oraz wydzielona rejestracja dla OzN. System wywoławczy nadzoruje przydzielony personel.
 • Wejścia do pracowni RTG, Poradni Rehabilitacyjnej oraz Poradni Alergologicznej posiadają drzwi otwierane automatycznie.
 • Przychodnia wyposażona jest w 4 plany tyflograficzne po 1 na każdej kondygnacji.
 • Przychodnia jest wyposażona w toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia jest wyposażona w pętle indukcyjne.
 • Przychodnia posiada tabliczki brajlowskie przy każdym gabinecie medycznym.
 • Korytarze dostosowane są do poruszania na wózku inwalidzkim

Przychodnia Filia Miarki

Karola Miarki 6-10 lokal 2-4
50-306 Wrocław
 • Przychodnia wyposażona jest w toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Aplikacje mobilne

brak